Văn bản ngành

Tìm kiếm văn bản:

 Tên văn bảnNgày ban hành
Quyết định 1563_QD-TTg v/v phê duyệt kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điển tử giai đoạn 2016-2020 08/08/2016
Thông tư 10_2015_TT-BCT Quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực 29/05/2015
Quyết định 2256_QD-BCT v/v quy định về giá bán điện 12/03/2015
Thông tư 16_2014_TT-BCT Quy định về giá bán điện 29/05/2014
Quyết định 476_QD-TTg v/v phê duyệt điều kiện chính sách Chương trình "Hỗ trợ phát triển chính sách cải cách ngành điện giai đoạn 3" (DPL3) 07/04/2014
Quyết định 28_2014_QD-TTg v/v quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện 07/04/2014
Nghị định 205_2013_NĐ-CP về điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam 07/04/2014
Nghị định 14_2014_NĐ-CP quy định chi tiết thi hành luật Điện lực về an toàn điện 26/02/2014
Nghị định 68_2010_NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật điện lực và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực 21/10/2013
Thông tư 06_2013_TT-BCT Quy định về nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch phát triển điện gió 08/03/2013
24/2012/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật điện lực 20/11/2012
Quy định 68/2010/NĐ-CP về xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực 15/06/2010
81/2009/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 106/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp 12/12/2009
07/2006/TT-BCN Hướng dẫn mua, bán công suất phản kháng 27/10/2006
06/2006/TT-BCN Hướng dẫn thực hiện một số nội dung quy định tại NĐ số 106/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp 26/09/2006
106/2005/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng đẫn một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp 17/08/2005
105/2005/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật điện lực 17/08/2005
Luật 28/2004/QH11 của Quốc hội XHCN Việt Nam về Điện lực 25/12/2001
  • Ảnh tết EPTC 2014

  • Vẻ đẹp người làm điện qua ống kính nhiếp ảnh

  • Ảnh Tổng kết 2014

  • Ảnh tết EPTC 2017

  • Ảnh tết EPTC 2014

  • Vẻ đẹp người làm điện qua ống kính nhiếp ảnh

  • Ảnh Tổng kết 2014

  • Ảnh tết EPTC 2017