Văn bản

Tìm kiếm văn bản:

 Tên văn bảnNgày ban hành
Quyết định 1563_QD-TTg v/v phê duyệt kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điển tử giai đoạn 2016-2020 08/08/2016
Thông tư 06_2016_TT-BCT v/v sửa đổi, bổ sung TT số 32/2014/TT-BCT ngày 09/10/2014 về trình tự xây dựng, áp dụng biểu giá chi phí tránh được và ban hành Hợp đồng Mua bán điện mẫu cho các nhà máy thủy điện nhỏ 14/06/2016
Quyết định 1797_QD-BCT quy định về khung giá bán buôn điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho các Tổng Công ty Điện lực năm 2016 12/05/2016
Quyết định 428_QD-TTg v/v phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến năm 2030 18/03/2016
Văn hóa EPTC 01/01/2016
Thông tư 51_2015_TT-BCT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2014/TT-BCT ngày 02 tháng 10 năm 2014 của Bộ Trưởng BCT quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh và TT số 56/2014/TT-BCT ngày 29/12/2014 của Bộ Trưởng BCT quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện 29/12/2015
Quyết định 14318_QD-BCT v/v phê duyệt đề án Tái cơ cầu ngành điện lực Việt Nam phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 25/12/2015
Thông tư 42_2015_TT-BCT Quy định đo đếm điện năng trong hệ thống điện 01/12/2015
Thông tư 30_2015_TT-BCT Quy định phương pháp xác định chi phí lập, thẩm định, công bố điều chỉnh và quản lý Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Quy hoạch phát triển thủy điện vừa và nhỏ 16/09/2015
Quyết định 8266_QD-BCT v/v phê duyệt thiết kế chi tiết thị trường bán buôn điện cạnh tranh Việt Nam 10/08/2015
Thông tư 23_2015_TT-BCT Quy định trình tự, thủ tục đầu tư dự án nhà máy nhiệt điện theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao 13/07/2015
Thông tư 21_2015_TT-BCT Quy định phương pháp xác định giá dịch vụ phụ trợ và hệ thống điện, quy trình kiểm tra hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ hệ thống điện 23/06/2015
Thông tư 10_2015_TT-BCT Quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực 29/05/2015
Thông tư 09_2015_TT-BCT Quy định trình tự, thủ tục phê duyệt, chủ trương mua, bán điện với nước ngoài 29/05/2015
Quyết định 567_QD-BTC về việc công bố giá điện thương phẩm bình quân áp dụng làm giá tính thuế tài nguyên nước thiên nhiên sản xuất điện 26/03/2015
Quyết định 2256_QD-BCT v/v quy định về giá bán điện 12/03/2015
Thông tư 57_2014_TT-BCT Quy định phương pháp, trình tự xây dựng và ban hành khung giá phát điện 19/12/2014
Thông tư 56_2014_TT-BCT Quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện 19/12/2014
Thông tư 32_2014_TT-BCT Quy định về trình tự xây dựng, áp dụng Biểu giá chi phí tránh được và ban hành Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các nhà máy thủy điện nhỏ 09/10/2014
Thông tư 30_2014_TT-BCT Quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh 02/10/2014
Quyết định 8474_QD-BCT v/v quy định về mức chi phí ngừng và cấp điện trở lại 23/09/2014
Thông tư 25_2014_TT-BCT Quy định phương pháp xác định mức chi phí ngừng và cấp điện trở lại 06/08/2014
Quyết định 6463_QĐ-BCT v/v phê duyệt thiết kế tổng thể thị trường bán buôn điện cạnh tranh 22/07/2014
Quyết định 4887_QD-BCT v/v quy định về giá bán điện 30/05/2014
Thông tư 16_2014_TT-BCT Quy định về giá bán điện 29/05/2014
Quyết định 31_2014_QD-TTg về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án phát điện sử dụng chất thải rắn tại Việt Nam 05/05/2014
Quyết định 476_QD-TTg v/v phê duyệt điều kiện chính sách Chương trình "Hỗ trợ phát triển chính sách cải cách ngành điện giai đoạn 3" (DPL3) 07/04/2014
Quyết định 28_2014_QD-TTg v/v quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện 07/04/2014
Nghị định 205_2013_NĐ-CP về điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam 07/04/2014
Nghị định 14_2014_NĐ-CP quy định chi tiết thi hành luật Điện lực về an toàn điện 26/02/2014
  • Ảnh tết EPTC 2014

  • Vẻ đẹp người làm điện qua ống kính nhiếp ảnh

  • Ảnh Tổng kết 2014

  • Ảnh tết EPTC 2017

  • Ảnh tết EPTC 2014

  • Vẻ đẹp người làm điện qua ống kính nhiếp ảnh

  • Ảnh Tổng kết 2014

  • Ảnh tết EPTC 2017