BAY NGƯỢC PHÍA MẶT TRỜI BAY NGƯỢC PHÍA MẶT TRỜI (04/11/2019)

“Công ty trên thuận dưới hòa Phòng năm, sáu , tám cùng đà bước lên Nhận tờ quyết định từ trên Anh em đoàn kết không quên văn phòng”

PHÒNG KINH DOANH BÁN ĐIỆN PHÁT HUY KHẢ NĂNG SÁNG TẠO TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÒNG KINH DOANH BÁN ĐIỆN PHÁT HUY KHẢ NĂNG SÁNG TẠO TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ (16/09/2019)

Tư duy sáng tạo là cốt lõi cho sự phát triển của EVNEPTC. Lãnh đạo và CBCNV phòng Kinh doanh bán điện luôn cố gắng vận dụng, làm giàu vốn kiến thức, chủ động rèn luyện và phát huy khả năng sáng tạo để hoàn thành công việc nhanh nhất, hiệu quả nhất.

PHỔ THƠ THỰC THI VĂN HÓA DOANH NGHIỆP PHỔ THƠ THỰC THI VĂN HÓA DOANH NGHIỆP (12/08/2019)

Điều cam kết của Công ty Mua bán điện

Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem
  • Ảnh tết EPTC 2014

  • Vẻ đẹp người làm điện qua ống kính nhiếp ảnh

  • Ảnh Tổng kết 2014

  • Ảnh tết EPTC 2017

  • Ảnh tết EPTC 2014

  • Vẻ đẹp người làm điện qua ống kính nhiếp ảnh

  • Ảnh Tổng kết 2014

  • Ảnh tết EPTC 2017