Tức Hoạt động

EVN thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng và quy hoạch cán bộ

  • Ảnh tết EPTC 2014

  • Vẻ đẹp người làm điện qua ống kính nhiếp ảnh

  • Ảnh Tổng kết 2014

  • Ảnh tết EPTC 2017